Coins from URSS

½ kopek

½ kopek

KM#75
Material: Cobre
Years: 1925, 1927, 1928

1 kopek

1 kopek

KM#76
Material: Bronce
Years: 1924, 1924, 1925

2 kopeks

2 kopeks

KM#77
Material: Bronce
Years: 1924, 1924, 1925

3 kopeks

3 kopeks

KM#78
Material: Bronce
Years: 1924, 1924

5 kopeks

5 kopeks

KM#79
Material: Bronce
Years: 1924, 1924

10 kopeks

10 kopeks

KM#80
Material: Plata
Years: 1921, 1922, 1923

15 kopeks

15 kopeks

KM#81
Material: Plata
Years: 1921, 1922, 1923

20 kopeks

20 kopeks

KM#82
Material: Plata
Years: 1921, 1922, 1923

50 kopeks

50 kopeks

KM#83
Material: Plata
Years: 1921, 1922

1 rublo

1 rublo

KM#84
Material: Plata
Years: 1921, 1922

1 chervonets-10 rublos

1 chervonets-10 rublos

KM#85
Material: Oro
Years: 1923, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982

10 kopeks

10 kopeks

KM#86
Material: Plata
Years: 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931

15 kopeks

15 kopeks

KM#87
Material: Plata
Years: 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931

20 kopeks

20 kopeks

KM#88
Material: Plata
Years: 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931

50 kopeks

50 kopeks

KM#89.1
Material: Plata
Years: 1924, 1924

50 kopeks

50 kopeks

KM#89.2
Material: Plata
Years: 1925, 1926, 1927

1 rublo

1 rublo

KM#90.1
Material: Plata
Years: 1924

1 rublo

1 rublo

KM#90.2
Material: Plata
Years: 1924

1 kopek

1 kopek

KM#91
Material: Aluminio-bronce
Years: 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935

2 kopeks

2 kopeks

KM#92
Material: Aluminio-bronce
Years: 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935

3 kopeks

3 kopeks

KM#93
Material:
Years: 1931, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935

5 kopeks

5 kopeks

KM#94
Material:
Years: 1931, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935

10 kopeks

10 kopeks

KM#95
Material: Cobre-níquel
Years: 1931, 1932, 1933, 1934

15 kopeks

15 kopeks

KM#96
Material: Cobre-níquel
Years: 1931, 1932, 1933, 1934

20 kopeks

20 kopeks

KM#97
Material: Cobre-níquel
Years: 1931, 1933, 1932, 1934

1 kopek

1 kopek

KM#98
Material: Aluminio-bronce
Years: 1935, 1936

2 kopeks

2 kopeks

KM#99
Material: Aluminio-bronce
Years: 1935, 1936

3 kopeks

3 kopeks

KM#100
Material: Aluminio-bronce
Years: 1935, 1936

5 kopeks

5 kopeks

KM#101
Material: Aluminio-bronce
Years: 1935, 1936

10 kopeks

10 kopeks

KM#102
Material: Cobre-níquel
Years: 1935, 1936

15 kopeks

15 kopeks

KM#103
Material: Cobre-níquel
Years: 1935, 1936

20 kopeks

20 kopeks

KM#104
Material: Cobre-níquel
Years: 1935, 1936

1 kopek

1 kopek

KM#105
Material: Aluminio-bronce
Years: 1937, 1939, 1938, 1941, 1940, 1945, 1946

2 kopeks

2 kopeks

KM#106
Material:
Years: 1939, 1938, 1937, 1940, 1941, 1945, 1946, 1948

3 kopeks

3 kopeks

KM#107
Material:
Years: 1940, 1937, 1946, 1938, 1939, 1941, 1943, 1945, 1948

5 kopeks

5 kopeks

KM#108
Material: Aluminio-bronce
Years: 1937, 1940, 1938, 1939, 1941, 1945, 1943, 1946

10 kopeks

10 kopeks

KM#109
Material:
Years: 1946, 1940, 1937, 1938, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945

15 kopeks

15 kopeks

KM#110
Material: Cobre-níquel
Years: 1937, 1946, 1945, 1940, 1939, 1941, 1938, 1942, 1943, 1944

20 kopeks

20 kopeks

KM#111
Material:
Years: 1946, 1938, 1941, 1937, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945

1 kopek

1 kopek

KM#112
Material: Aluminio-bronce
Years: 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956

2 kopeks

2 kopeks

KM#113
Material: Aluminio-bronce
Years: 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956

3 kopeks

3 kopeks

KM#114
Material: Aluminio-bronce
Years: 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957

5 kopeks

5 kopeks

KM#115
Material: Aluminio-bronce
Years: 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956

10 kopeks

10 kopeks

KM#116
Material:
Years: 1955, 1957, 1948, 1954, 1956, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953

15 kopeks

15 kopeks

KM#117
Material: Cobre-niquel
Years: 1948, 1955, 1953, 1949, 1950, 1951, 1952, 1954, 1956

20 kopeks

20 kopeks

KM#118
Material: Cobre-niquel
Years: 1948, 1954, 1955, 1956, 1949, 1953, 1950, 1951, 1952

1 kopek

1 kopek

KM#119
Material: Aluminio-bronce
Years: 1957

2 kopeks

2 kopeks

KM#120
Material: Aluminio-bronce
Years: 1957

3 kopeks

3 kopeks

KM#121
Material: Aluminio-bronce
Years: 1957

5 kopeks

5 kopeks

KM#122
Material: Aluminio-bronce
Years: 1957

10 kopeks

10 kopeks

KM#123
Material: Cobre-níquel
Years: 1957

15 kopeks

15 kopeks

KM#124
Material: Cobre-níquel
Years: 1957

20 kopeks

20 kopeks

KM#125
Material: Cobre-níquel
Years: 1957

1 kopek

1 kopek

KM#126
Material: Aluminio-bronce
Years: 1958

1 kopek

1 kopek

KM#126a
Material: Cobre-zinc
Years: 1961, 1981, 1985, 1986, 1989, 1990, 1987, 1988, 1991, 1983, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1982, 1984, 1970, 1962, 1979, 1980, 1966, 1963, 1965, 1968, 1964, 1991

2 kopeks

2 kopeks

KM#127
Material: Aluminio-bronce
Years: 1958

2 kopeks

2 kopeks

KM#127a
Material: Latón
Years: 1961, 1989, 1980, 1982, 1970, 1990, 1979, 1985, 1984, 1963, 1987, 1988, 1983, 1991, 1968, 1969, 1973, 1981, 1972, 1962, 1971, 1986, 1978, 1965, 1975, 1967, 1964, 1966, 1976, 1977, 1991, 1964

3 kopeks

3 kopeks

KM#128
Material: Aluminio-bronce
Years: 1958

3 kopeks

3 kopeks

KM#128a
Material: Latón
Years: 1961, 1972, 1989, 1979, 1986, 1971, 1962, 1970, 1983, 1980, 1990, 1991, 1973, 1981, 1987, 1988, 1978, 1982, 1984, 1985, 1969, 1976, 1968, 1965, 1975, 1966, 1967, 1974, 1977, 1991

5 kopeks

5 kopeks

KM#129
Material: Aluminio-bronce
Years: 1958

5 kopeks

5 kopeks

KM#129a
Material: Aluminio-bronce
Years: 1961, 1962, 1982, 1987, 1989, 1990, 1979, 1977, 1988, 1978, 1980, 1991, 1984, 1983, 1974, 1986, 1965, 1975, 1991, 1981, 1985, 1976, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973

10 kopeks

10 kopeks

KM#130
Material:
Years: 1976, 1984, 1985, 1978, 1980, 1982, 1981, 1983, 1961, 1987, 1986, 1988, 1990, 1973, 1977, 1970, 1974, 1989, 1979, 1969, 1971, 1972, 1975, 1965, 1962, 1966, 1967, 1968, 1991, 1991, 1990

10 kopeks

10 kopeks

KM#130A
Material: Cobre-níquel
Years: 1958

15 kopeks

15 kopeks

KM#131
Material: Cobre-niquel
Years: 1961, 1981, 1980, 1966, 1982, 1984, 1983, 1989, 1967, 1991, 1986, 1962, 1977, 1978, 1987, 1979, 1985, 1965, 1975, 1990, 1988, 1991, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976

15 kopeks

15 kopeks

KM#131A
Material: Cobre-níquel
Years: 1958

20 kopeks

20 kopeks

KM#132
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1965, 1991, 1986, 1962, 1982, 1984, 1990, 1978, 1980, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1989, 1961, 1987, 1988, 1975, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1991, 1991

20 kopeks

20 kopeks

KM#132A
Material: Cobre-níquel
Years: 1958

50 kopeks

50 kopeks

KM#133.1a
Material: Cobre-niquel
Years: 1961

50 kopeks

50 kopeks

KM#133.2a
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1964, 1984, 1979, 1983, 1980, 1965, 2007, 1975, 1977, 1987, 1985, 1974, 1988, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1976, 1991, 1991

1 rublo

1 rublo

KM#134.1a
Material: Cobre-niquel-zinc
Years: 1961

1 rublo

1 rublo

KM#134.2a
Material: Cobre-niquel-zinc
Years: 1964, 1980, 1989, 1975, 1965, 1987, 1969

1 rublo

1 rublo

KM#135.1
Material: cobre-níquel-zinc
Years: 1965

10 kopeks

10 kopeks

KM#136
Material: cobre-níquel-zinc
Years: 1967

15 kopeks

15 kopeks

KM#137
Material: cobre-níquel-zinc
Years: 1967

20 kopeks

20 kopeks

KM#138
Material: cobre-níquel-zinc
Years: 1967

50 kopeks

50 kopeks

KM#139
Material: cobre-níquel-zinc
Years: 1967

1 rublo

1 rublo

KM#140.1
Material: cobre-níquel-zinc
Years: 1967, 1970

1 rublo

1 rublo

KM#141
Material: cobre-níquel-zinc
Years: 1970

1 rublo

1 rublo

KM#142.1
Material: cobre-níquel-zinc
Years: 1975

1 rublo (60 Aniversario de la Revolución Bolchevique)

1 rublo (60 Aniversario de la Revolución Bolchevique)

KM#143.1
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1977

1 rublo (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Emblema)

1 rublo (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Emblema)

KM#144
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1977

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Kiev)

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Kiev)

KM#145
Material: Plata
Years: 1977

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Leningrado)

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Leningrado)

KM#146
Material: Plata
Years: 1977

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Minsk)

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Minsk)

KM#147
Material: Plata
Years: 1977

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Tallin)

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Tallin)

KM#148
Material: Plata
Years: 1977

1 rublo (XII Juegos Olímpicos-Moscú-Kremlin)

1 rublo (XII Juegos Olímpicos-Moscú-Kremlin)

KM#153.1
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1978

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Natación)

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Natación)

KM#155
Material: Plata
Years: 1978

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Salto de altura)

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Salto de altura)

KM#156
Material: Plata
Years: 1978

1 rublo (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Universidad)

1 rublo (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Universidad)

KM#164
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1979

1 rublo (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Sputnik y Soyuz)

1 rublo (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Sputnik y Soyuz)

KM#165
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1979

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Halterofilia)

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Halterofilia)

KM#166
Material: Plata
Years: 1979

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Lanzamiento de martillo)

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Lanzamiento de martillo)

KM#167
Material: Plata
Years: 1979

1 rublo (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Dolgorukij)

1 rublo (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Dolgorukij)

KM#177
Material: Cobre-níquel
Years: 1980

1 rublo (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Antorcha)

1 rublo (XXII Juegos Olímpicos-Moscú-Antorcha)

KM#178
Material: cuproníquel
Years: 1980

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos de Moscú 1980 - Gorodki)

5 rublos (XXII Juegos Olímpicos de Moscú 1980 - Gorodki)

KM#182
Material: Plata .900
Years: 1980

1 rublo (Vuelos Espaciales Tripulados)

1 rublo (Vuelos Espaciales Tripulados)

KM#188.1
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1981

1 rublo (Amistad Ruso-Búlgara)

1 rublo (Amistad Ruso-Búlgara)

KM#189.1
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1981

1 rublo

1 rublo

KM#191.1
Material:
Years: 1983

1 rublo

1 rublo

KM#192.1
Material:
Years: 1983

1 rublo (Ivan Fedorov)

1 rublo (Ivan Fedorov)

KM#193
Material: Cobre-Níquel-Zinc (Cu-Ni-Zn)
Years: 1983

1 rublo

1 rublo

KM#196.1
Material: cuproníquel
Years: 1984

1 rublo

1 rublo

KM#197.1
Material: cuproníquel
Years: 1985

1 rublo (40 aniversario de la Segunda Guerra Mundial

1 rublo (40 aniversario de la Segunda Guerra Mundial

KM#198.1
Material: Cobre-níquel
Years: 1985

1 rublo (XII Festival Mundial de la Juventud)

1 rublo (XII Festival Mundial de la Juventud)

KM#199.1
Material: Cobre-níquel
Years: 1985

1 rublo (275 Aniversario del Nacimiento de Mikhail Lomonosov)

1 rublo (275 Aniversario del Nacimiento de Mikhail Lomonosov)

KM#202.1
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1986

1 rublo (Ballalla de Borodino, Soldados)

1 rublo (Ballalla de Borodino, Soldados)

KM#203
Material: Cobre-Niquel-Zinc
Years: 1987

1 rublo (175 Aniversario de la Batalla de Borodino-Monumento Kutuzov)

1 rublo (175 Aniversario de la Batalla de Borodino-Monumento Kutuzov)

KM#204
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1987

1 rublo (130 Aniv. del nacimiento de Konstantin Tsiolkovsky)

1 rublo (130 Aniv. del nacimiento de Konstantin Tsiolkovsky)

KM#205
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1987

1 rublo (70 aniversario revolución)

1 rublo (70 aniversario revolución)

KM#206
Material: Cobre-Niquel-Zinc
Years: 1987

3 rublos (70 Aniversario de la Revolución Bolchevique)

3 rublos (70 Aniversario de la Revolución Bolchevique)

KM#207
Material: Cobre-níquel
Years: 1987

5 rublos (70 Aniversario de la Revolución Bolchevique)

5 rublos (70 Aniversario de la Revolución Bolchevique)

KM#208
Material: Cobre-níquel
Years: 1987

1 rublo (120 Aniversario del Nacimiento de Maksim Gorky)

1 rublo (120 Aniversario del Nacimiento de Maksim Gorky)

KM#209
Material:
Years: 1988

1 rublo (Leon Tolstoi)

1 rublo (Leon Tolstoi)

KM#216
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1988

5 rublos (Monumento en Novgorod al Milenio ruso)

5 rublos (Monumento en Novgorod al Milenio ruso)

KM#218
Material: Cobre-níquel
Years: 1988

5 rublos (Catedral de Sta. Sofia en Kiev)

5 rublos (Catedral de Sta. Sofia en Kiev)

KM#219
Material: Cobre-níquel
Years: 1988

1 rublo (Modest Musorgsky)

1 rublo (Modest Musorgsky)

KM#220
Material: 150th Anniversary - Birth of Modest Musorgsky
Years: 1989

1 rublo (175 Aniv. del nacimiento de Mikhail Yuryevich Lermontov)

1 rublo (175 Aniv. del nacimiento de Mikhail Yuryevich Lermontov)

KM#228
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1989

3 rublos (Armenian Earthquake Relief)

3 rublos (Armenian Earthquake Relief)

KM#234
Material: Cobre-Niquel
Years: 1989

1 rublo (Taras Hryhorovych Shevchenko)

1 rublo (Taras Hryhorovych Shevchenko)

KM#235
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1989

1 rublo (Pyotr Tchaikovsky)

1 rublo (Pyotr Tchaikovsky)

KM#236
Material: Cuproníquel y cinc
Years: 1990

1 rublo

1 rublo

KM#237
Material: cuproníquel
Years: 1990

1 rublo (Anton Chekhov)

1 rublo (Anton Chekhov)

KM#240
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1990

5 rublos (Catedral de Uspenski)

5 rublos (Catedral de Uspenski)

KM#246
Material: Cobre-níquel
Years: 1990

1 rublo

1 rublo

KM#257
Material: cuproníquel
Years: 1990

1 rublo

1 rublo

KM#258
Material: cuproníquel
Years: 1990

5 rublos

5 rublos

KM#259
Material: Cobre-niquel
Years: 1990

1 rublo

1 rublo

KM#260
Material: Cobre-Niquel
Years: 1991

1 rublo

1 rublo

KM#261
Material: cproniquel y cinc
Years: 1991

5 rublos (Catedral de San Miguel)

5 rublos (Catedral de San Miguel)

KM#271
Material: Cuproníquel y cinc
Years: 1991

5 rublos

5 rublos

KM#272
Material: cuproníquel
Years: 1991

5 rublos

5 rublos

KM#273
Material: Cobre-niquel
Years: 1991

5 rublos (Buho)

5 rublos (Buho)

KM#280
Material: Bimetálica
Years: 1991

1 Rublo (Centenario del nacimiento de Konstantin Ivanov)

1 Rublo (Centenario del nacimiento de Konstantin Ivanov)

KM#282
Material: Cobre-níquel
Years: 1991

1 rublo (Poeta turkmeno Makhtumkuli)

1 rublo (Poeta turkmeno Makhtumkuli)

KM#283
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1991

50 kopeks

50 kopeks

KM#292
Material: Cobre-níquel
Years: 1991

1 rublo

1 rublo

KM#293
Material: Cobre-níquel
Years: 1991

5 rublos

5 rublos

KM#294
Material: Cobre-níquel
Years: 1991, 1991

10 rublos

10 rublos

KM#295
Material: Bimetálica
Years: 1991, 1991

10 kopeks

10 kopeks

KM#296
Material: acero cobreado
Years: 1991

3 rublos (Defensa de Moscú)

3 rublos (Defensa de Moscú)

KM#301
Material: Cobre-Niquel
Years: 1991